1.กรอก Tracking_No ของลูกค้า ลงช่อง Keyword แล้วกดปุ่ม Search เพื่อตรวจเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าครับ

2.กดปุ่ม Home เพื่อกลับสู้หน้าหลักเว็บไซด์